Το δικαίωμα επί του σήματος αποκτάται με την καταχώριση του στο μητρώο σημάτων και η προστασία ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του.

Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία που θα γίνει δεκτό προς προστασία ένα σήμα, κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης επειδή μόλις γίνει δεκτό θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την ημερομηνία κατάθεσης. Η ημερομηνία αυτή είναι σημαντική επίσης, διότι το δίκαιο σημάτων διέπει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας που σημαίνει ότι προστατεύται το σήμα για το οποίο έγινε πρώτα η αίτηση.

Το εμπορικό σήμα προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και αφού καταβάλει εμπροθέσμως το τέλος ανανέωσης, αλλιώς διαγράφεται και παύει η προστασία. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει μέσα σε πρόσθετη προθεσμία έξι μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ.